Một số vấn đề về thi và xét TN THPT, HS lớp 12 cần lưu ý